Zmiany demograficzne a potrzeba rozwoju świadczeń opiekuńczych

Cała Europa stoi przed dużym wyzwaniem demograficznym – rośnie odsetek osób starszych w populacji, podczas gdy liczba osób w wieku produkcyjnym maleje. Zmiana ta jest napędzana przez takie czynniki jak niski współczynnik dzietności i zwiększenie średniej długości życia.
W Polsce szacuje się, że udział osób starszych w populacji przekroczył już poziom 25%. Ta zmiana demograficzna będzie miała istotny wpływ na zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób starszych. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa wzrośnie zapotrzebowanie na opiekę długoterminową, taką jak domy opieki i domy pomocy społecznej, a także na usługi opieki domowej.
Rosnące zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób starszych będzie wywierało presję na rząd i system opieki zdrowotnej, aby zapewnić odpowiednie finansowanie i zasoby w celu zaspokojenia tej potrzeby. Dodatkowo, przy mniejszym odsetku osób w wieku produkcyjnym, może zabraknąć opiekunów do świadczenia tych usług.
Co więcej, ponieważ więcej osób osiągnie wiek emerytalny, będą one mniej skłonne do pracy i będą bardziej skłonne polegać na emeryturze i oszczędnościach emerytalnych. Może to stanowić obciążenie dla gospodarki i krajowego systemu opieki społecznej. Również wzrost liczby osób starszych z przewlekłymi schorzeniami i niepełnosprawnością zwiększy zapotrzebowanie na usługi zdrowotne.
Zmiany demograficzne w Europie, a zwłaszcza w Polsce, będą więc miały znaczący wpływ na zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób starszych. Rząd i system opieki zdrowotnej powinny skupić się na sprostaniu temu wyzwaniu poprzez zapewnienie odpowiedniego finansowania i zasobów w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, a także podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu potencjalnych niedoborów siły roboczej.